Azores Sete Cidades Gettyimages 1040920580 1280X660

Resevillkor

Carpe Diem (nedan kallat CD) är en del av Escape Travel AS

För resa med Carpe Diem gäller Allmänna villkor för paketresor, som du hittar här samt nedanstående särskilda villkor. Dessa villkor gäller för samtliga CD:s gruppresor. Härutöver kan det för vissa resor föreligga särskilda villkor. Detta framgår i sådana fall tydligt av resebeskrivningen på vår hemsida, https://www.carpe-diem.se/.

Bokning

Bokning av resa kan ske elektroniskt via vår hemsida, per e-post eller per telefon. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören bekräftar bokningen. Genom att boka en resa med CD accepteras våra villkor.

Det är viktigt att du snarast efter mottagandet noga kontrollerar bekräftelsen. Kontrollera särskilt att namn på samtliga resenärer överensstämmer med passet. Eventuella fel måste rättas innan betalning av anmälningsavgiften. För ändringar efter att anmälningsavgiften betalats utgår en avgift om 750 kr per person.

Anmälningsavgift och slutbetalning

Efter bokning av en resa kommer CD att skicka dig en bekräftelse på resan. Anmälningsavgiften ska betalas inom sju dagar. Slutbetalning ska vara CD tillhanda senast 65 dagar före avresa. Om resa bokas senare än 65 dagar före avresa, ska hela resans pris betalas omgående. Vid dröjsmål med betalning i två dagar eller mer äger CD rätt att avboka resan. Resedokument skickas per e-post ca två veckor innan avresa.

Anslutningsflyg och tilläggstjänster

Vid bokning av ytterligare tjänster efter att avtalet blir bindande, t.ex. anslutningsflyg, ska det tillkommande priset betalas inom sju dagar. Pristillägget är inte återbetalningsbart.

Anslutningsflyg eller andra tilläggstjänster som inte bokats tillsammans med paketresan ingår inte i paketresan. CD ansvarar därmed inte för eventuella förseningar eller missade anslutningar som beror på sådana flyg.

Avbeställning

Avbeställning av bokad resa ska göras skriftligen. Utebliven betalning av anmälningsavgift räknas inte som avbeställning av resan. Vid avbeställning eller utebliven betalning gäller följande avgifter.

  • Avbeställning tidigare än 105 dagar före avresa: 750 kr per person
  • Avbeställning 105 – 65 dagar för avresa: anmälningsavgiften
  • Avbeställning 64 – 36 dagar före avresa: 50 % av resans pris
  • Avbeställning 36 dagar före avresa eller senare: Ingen återbetalning

För vissa resor kan avbeställningsreglerna avvika på grund av våra underleverantörers villkor. De särskilda avbeställningsreglerna framgår då i reseprogrammet på vår hemsida.

Avbeställning vid extraordinära och oundvikliga omständigheter

Resenär har alltid rätt att avboka resa om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet, inom 14 dagar före avresa, konstateras krigshandling, naturkatastrof, utbrott av farliga smittosamma sjukdomar eller annan liknande omständighet och det är sannolikt att nämnda förhållande kommer at göra sig gällande vid tidpunkten för resan. Vid avbeställning på grund av sådan omständighet har resenären rätt till återbetalning av hela det betalade priset. Resenären har dock inte rätt att avbeställa resa med hänvisning till sådana omständigheter om resenären kände eller borde ha känt till den vid tidpunkten för bokningen.

Rese- och avbeställningsförsäkring

Alla resenärer ska ha en gällande reseförsäkring. Om reseförsäkringen inte innehåller avbeställningsförsäkring rekommenderar CD att resenären tecknar en separat avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkring bör tecknas i samband med bokning av resan. Resenären ansvarar för att erforderligt försäkringsskydd föreligger. Vid resa inom Europa bör dessutom resenären medtaga ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Läs mer eller boka reseförsäkring

Pass och visum

Observera att många länder, kryssningsrederier och flygbolag kräver att passet är giltigt minst sex månader efter hemkomst. Detta gäller även vid resor inom Europa. Eventuella krav på visum framgår i resebeskrivningen på vår hemsida. Härvid anges krav för svenska medborgare. Om du inte har ett svenskt pass, ansvarar du själv för att undersöka vad som gäller för dig för den aktuella resan. Resenären ansvarar för att giltigt pass och nödvändiga visum föreligger vid avresa.

Pris

Vi förbehåller oss rätten att öka priset på grund av omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. valutaförändringar samt ökade eller nya skatter och avgifter. Vi förbehåller oss vidare rätten att fakturera tillägg som uppkommer på grund av ändringar. Resenären har på motsvarande sätt rätt till återbetalning om resans pris minskar på grund av angivna omständigheter. Eventuell faktura avseende prisökning skickas senast 20 dagar före avresa. Vid prisökning som överstiger 8 % av resans pris har resenären rätt att häva avtalet och få återbetalt vad som betalats för resan.

Förbehåll

Om inte annat särskilt anges är våra gruppresor baserade på 20 deltagare. Om färre än det angivna antalet resenärer bokar resan har CD rätt att ställa in resan. Uppgifter om flygtider och flygbolag är preliminära fram till dess att flygbiljetten ställts ut. CD reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter i reseprogrammet eller på hemsidan. Väsentliga ändringar som sker efter att avtalet blivit bindande meddelas resenären skriftligen. Oförutsedda händelser utanför vår kontroll, såsom strejk, avstängda vägar, väder- och seglingsförhållanden, kan medföra ändringar i reseprogrammet. CD förbehåller sig rätten att i sådana fall genomföra ändringar i programmet, t.ex. ändrad resrutt, byte av transportmedel eller logi i samarbete med våra lokala samarbetspartner.

Inkvartering i delat twin rom

Resenär som bokat del i twin rom ska betala enkelrumstillägg om det inte anmält sig ytterligare en person av samma kön. I sådana fall kontaktar CD dig innan avresa med besked om tilläggets storlek.

Resenärens ansvar

För att kunna delta i CD:s gruppresor måste resenär själv kunna hantera sitt bagage samt kunna resa utan assistans. Resenär som har särskilda behov under flygresan och den pågående resan måste informera om detta vid bokning. Observera att reseledare inte kan ge särskild assistans till enstaka resenär under resan. Resenär förbinder sig att följa de regler som uppställs av myndigheter och CD:s representanter och får inte uppföra sig på ett sätt som är ägnat att skapa olust eller obehag för övriga resenärer eller andra. Resenär måste vara i tillräckligt god fysisk form för att kunna delta i resan. Resenär som åsidosätter sina skyldigheter kan nekas att delta i den fortsatta resan. Resenär har i sådana fall inte rätt till någon ersättning. Om resenär efter ankomst till resmålet blir nekad att delta i den fortsatta resan, kan denne åläggas att själv få bekosta hemresa. Resenär som uppsåtligt eller grovt oaktsamt orsakat arrangören skada, kan åläggas att ersätta arrangören för sådan skada.

Reklamation

Eventuella fel i paketresan ska reklameras till arrangören, så snart felet upptäckts. Om fel upptäcks efter avresa ska reklamation göras på resmålet. Reklamation ska göras till CD:s reseledare eller på CD:s huvudkontor. Om ett fel inte kan lösas på plats, kan resenären klaga hos CD senast två veckor efter hemkomst. Om parterna inte kan komma överens kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänt

Information som ges på vår hemsida, i broschyr eller annat informationsmaterial om resan som arrangören tagit fram eller hänvisar till, räknas som en del av avtalet.

Medlem i Reisegarantifondet – din trygghet

Escape Travel AS och Carpe Diem är medlemmar i den norska Reisegarantifondet och har ställt erforderlig resegaranti.